เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ (สำหรับนิสิตเท่านั้น)


1. กรอกรหัสนิสิต
 
»»» 2. ยืนยันเปลี่ยนรหัสผ่าน »»» 3. ตรวจสอบอีเมลของท่าน »»» 4. เปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว
ระบบการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่จะอำนวยความสะดวกใหักับท่านในกรณีที่ท่านลืมรหัสผ่านโดยระบบจะส่งรหัสผ่านใหม่ไปยังอีเมลที่ท่านได้บันทึกไว้ในระบบบริการการศึกษา ซึ่งท่านสามารถนำรหัสนิสิตและรหัสผ่านใหม่ไปใช้บริการต่าง ๆ ได้ดังนี้
  » Mail ของนิสิต
  » เครือข่ายไร้สาย (Wireless Lan)
  » เครือข่ายเสมือน (VPN)
  » ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Lab computer)
  » ระบบพิสูจน์ตัวตนการใช้งานอินเทอร์เน็ต
  » ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-learning)
 
รหัสนิสิต 8 หลัก
(Student Code 8 digits)