เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่


1. กรอกชื่อผู้ใช้
 
»»» 2. ยืนยันเปลี่ยนรหัสผ่าน »»» 3. ตรวจสอบอีเมลของท่าน »»» 4. เปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว
ระบบการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่จะอำนวยความสะดวกใหักับท่านในกรณีที่ท่านลืมรหัสผ่านโดยระบบจะส่งรหัสผ่านใหม่ไปยังอีเมลที่ท่านได้บันทึกไว้ในระบบบริการการศึกษา ซึ่งท่านสามารถนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่ไปใช้บริการต่าง ๆ ได้ดังนี้
  » Mail ของนิสิต
  » Mail ของบุคลากร
  » เครือข่ายไร้สาย (Wireless Lan)
  » เครือข่ายเสมือน (VPN)
  » ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Lab computer)
  » ระบบพิสูจน์ตัวตนการใช้งานอินเทอร์เน็ต
  » ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-learning)
 
ชื่อผู้ใช้ (Username)
(สำหรับนิสิต ใช้รหัสนิสิต 8 หลัก)