หน้าแรก » Reset รหัสผ่าน


1. กรอกชื่อผู้ใช้
 
»»» 2. ยืนยันการ Reset รหัสผ่าน »»» 3. ตรวจสอบอีเมลของท่าน »»» 4. Reset รหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว
ชื่อผู้ใช้ (Username)
(สำหรับนิสิต ใช้รหัสนิสิต 8 หลัก)
      


ระบบการ Reset รหัสผ่านจะอำนวยความสะดวกใหักับท่านในกรณีที่ท่านลืมรหัสผ่านโดยระบบจะส่งรหัสผ่านใหม่ไปยังอีเมลที่ท่านได้บันทึกไว้ในระบบบริการการศึกษา ซึ่งท่านสามารถนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่ไปใช้บริการต่าง ๆ ได้ดังนี้
  » Mail ของบุคลากรและนิสิต
  » เครือข่ายไร้สาย (Wireless Lan)
  » เครือข่ายเสมือน (VPN)
  » ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Lab computer)
  » ระบบพิสูจน์ตัวตนการใช้งานอินเทอร์เน็ต
  » ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-learning)